Test dine Politiske Koordinater

Denne gratis internettest måler dine politiske holdninger og vil give dig mulighed for at se dine scores på de to store politiske skalaer, der findes i vestlige demokratier. Selvom der findes flere andre internettests derude, der forsøger at teste brugerens politiske holdninger, så er disse tests ofte blevet kritiseret for at være i lommen på det medie, der udgiver dem. I reglen søger de nemlig at påvirke respondenten til at svare på en bestemt måde, for eksempel ved at anvende spin og stille ledende spørgsmål, eller ved at søge at fremprovokere følelsesmæssige reaktioner i respondenten. I modsætning hertil forsøger denne test blot at konfrontere dig med de spørgsmål, der optager vestlige demokratier, og at gøre det uden brug af spin.

Q1.

Q1.
Uenig     EnigDine politiske koordinater er:

Please enable JavaScript


test results graph here


Tag testen igenForklaring af Kvadranter


Venstreliberalisme (Socialliberalisme): Personer, der falder i denne kvadrant, ønsker at opretholde individets frihed, samtidig med at de søger at beskatte markedet med henblik på at levere sociale ydelser til de fattige. Venstreliberale forstår ofte sig selv som balancerende mellem to lejre: På den ene side søger de at opretholde den samme individuelle frihed som højreliberale tror på, men på den anden side ønsker de også at anvende embedsapparatet til at udbrede multikulturalisme, social retfærdighed, sekularisme samt en verdensorden baseret på internationalt samarbejde. Mens venstreliberale typisk er skeptiske over for statslig indblanding i sociale anliggender, så ser de ikke desto mindre en legitim rolle for denne indblanding, når det handler om at bekæmpe diskrimination og forskelsbehandling i den private sektor.

Højrekommunitarisme (Konservatisme): Personer, der falder i denne kvadrant, ønsker at opretholde en konservativ orden i såvel sociale som økonomiske anliggender samt at værne om statens suverænitet. Højrekonservative ser ofte sig selv som den traditionelle ordens forsvarere, og som videreførerne af den såkaldte generationskontrakt mellem "de døde, de levende og de endnu ufødte," som den konservative tænker Edmund Burke talte og skrev om. Højrekonservative favoriserer som regel traditionelle værdier, et stærkt militær og streng udlændingelovgivning. De er typisk tilhængere af de traditionelt borgerlige dyder samt en national kernekultur. Endelig er de ofte skeptiske over for statslige regulering og indblanding i økonomien.

Venstrekommunitarisme (Nationalistisk Socialdemokratisme): Personer, der falder i denne kvadrant, ønsker at fremme fællesskabsorienterede løsninger på såvel økonomiske som sociale problemer. Venstrekommunitære ser ofte sig selv som tilhængere af en økonomisk politik, der begrænser det frie markeds luner og mindsker uligheden i samfundet. De søger som regel at nå disse mål ved hjælp af en blandingsøkonomi bestående af en privat sektor, en stor offentlig sektor og en universel velfærdsstat. Venstrekommunitære søger at fremme kollektive løsninger, såsom økonomisk omfordeling og fælles værdier for hele samfundet, som man har forhandlet sig frem til ved hjælp af den demokratiske proces. Samtidig er venstrekommunitære dog typisk også nationalt sindede og søger ofte at fremme en sammenhængende national identitet samt støtte op om en stram udlændingepolitik.

Højreliberalisme (Libertarianisme): Personer, der falder i denne kvadrant, søger at opretholde frihed som det primære politiske gode i alle henseender. Højreliberale ser ofte sig selv som frihedens fremmeligste forsvarere, i både personlige og økonomiske anliggender, og er som regel dybt skeptiske over for kollektivt fastsatte planer og mål. I stedet mener de, at den enkelte har ret til selv at træffe sine egne beslutninger, herunder også hvem vedkommende vil fraternisere med. De foretrækker frivillighed frem for kollektivisme og mener generelt, at staten bør spille en mindre rolle, end folk i de andre tre kvadranter gør.Teori og metode


Den vandrette akse: Højre-venstre

I vores test anvendes højre-venstre-aksen som et mål for respondentens økonomiske synspunkter. Respondenter, der er placeret til venstre på aksen, favoriserer i reglen statslig intervention og økonomisk regulering, mens højrefløjen favoriserer økonomisk frihed og laissez-faire. Det betyder, at venstreorienterede ofte vil bifalde statens forsøg på at regulere eller begrænse det, de ser som det frie markeds urimelige eller umoralske aspekter. Omvendt har højrefløjen en tendens til at mene, at frivillige økonomiske transaktioner mellem to parter principielt bør være parternes egen sag, og at staten bør blande sig udenom.
Én enkelt skala, der dækker respondentens holdning til økonomiske spørgsmål, er dog ikke nok til at modellere den betydelige variation, der traditionelt ses inden for de to grupper. Derfor tilføjer vi endnu en akse.

Den lodrette akse: Kommunitær-liberal


Den lodrette akse: Kommunitær-liberal

I Danmark forbindes ordet 'liberal' ofte med højreliberale tænkere som Hayek, Nozick, Friedman, m.fl. Imidlertid har ordet også en bredere betydning, nemlig som en individorienteret tilgang til politik.
Alle liberale starter således fra den overbevisning, at hensynet til de individuelle frihedsrettigheder vejer tungere end hensynet til fællesskabet eller samfundets behov. Dog findes der både venstreliberale og højreliberale. Venstreliberale argumenterer ofte for, at individet ikke kan gøre brug af sine formelle friheder uden en vis grad af uddannelse og materiel komfort. Efter de venstreliberales opfattelse kræver realiseringen af individuel frihed derfor i praksis, at staten omfordeler rigdom fra rig til fattig. Derimod mener højreliberale ofte, at det at beskatte en person mod dennes vilje for at give sociale ydelser til en anden i praksis er tvang og dermed en overtrædelse af den individuelle frihed. Højreliberale kan sagtens støtte velgørenhed og forsøg på at hjælpe de fattige, men de foretrækker, at den slags foregår ad frivillighedens vej.
Alle kommunitarister har til gengæld det udgangspunkt, at fællesskabets behov skal komme før idiosynkratiske ønsker fra bestemte personer. Højrekommunitarister har således tendens til at anlægge en konservativ vinkel på politik, der fremmer et hierarkisk samfund præget af traditionelle dyder, hvor kriminelle hører hjemme bag tremmer, og fremmede magter holdes tilbage af et stærkt forsvar. Der findes dog også venstrekommunitære: Mens venstrefløjens ideologer traditionelt har haft en tendens til at holde de individuelle frihedsrettigheder i hævd, har politisk forskning imidlertid vist, at der findes et betragteligt vælgersegment, som søger at kombinere et venstreorienteret syn på økonomien med en mere traditionel værdipolitik samt skepsis over for indvandringen (Mudde 2013).


Svagheder og begrænsninger

Den nærværende test er kalibreret efter mainstreamen af de politiske holdninger, der for tiden findes i moderne vestlige demokratier. Det betyder, at testen kan have problemer med at rumme nichedoktriner og meninger såsom anarkosyndikalisme, anarkokapitalisme, ortodoks socialisme og fascisme. Der findes godt nok politiske onlinetests, der forsøger at dække alle disse politiske standpunkter under ét, men de praktiske konsekvenser heraf (såsom at plotte demokratiske ledere et stenkast fra Hitler og Kim Jong Un) er i reglen mere forvirrende end informerende.

Et andet forbehold er, at mens begge akser er lige vigtige i teorien, så lader realiteterne i parlamentarisk politik til at være, at alliancer i praksis sjældent dannes på tværs af højre-venstre-skellet. Selvom liberale og kommunitarister i princippet således ville være i stand til at danne alliancer mod deres respektive modparter, sker det næsten aldrig i den faktisk førte politik. Selv om højre-venstre-skalaen ofte er blevet erklæret forældet, er den således ikke desto mindre stadig den vigtigste målestok for politiske uenigheder i amerikansk og europæisk politik.


Referencer

Mudde, C.: 'Three decades of populist radical right parties in Western Europe: So what?' European Journal of Political Research Volume 52, Issue 1, January 2013

Hvorfor anvende denne test?

 • Gratis

  Denne onlinetest er gratis og vil give dig mulighed for at få dine koordinater (scores) på de to store politiske dimensioner, der anvendes i vestlige demokratier, hvilket vil placere dig i en af ??de fire politiske kvadranter, der almindeligvis ses i Vesten.

 • Objektiv og neutral

  Selvom der findes andre tests derude, som forsøger at måle dine politiske koordinater, er mange af dem designet sådan, at de forsøger at få respondenten til at udtrykke enighed med skabernes personlige politiske holdninger. Denne test forsøger så vidt muligt at være fri for spin og skjulte dagsordener og stille spørgsmål uden fordomme eller spin.

 • Nutidig

  Flere af de mest populære politiske tests derude blev skabt for mere end 10 år siden og/eller i forbindelse med specifikke demokratiske valg. I begge tilfælde har spørgsmålene derfor en tendens til at handle om anliggender, der måske var relevante i fortiden, men som ikke på samme måde er relevante for det moderne politiske landskab. Denne test har bevidst til formål at skabe et sæt politiske spørgsmål, der er mere samtidige og vedkommende.

 • Skabt med hjælp fra fagfolk

  Denne test er lavet med input fra forskere og fagfolk, der arbejder professionelt med statskundskab og politisk analyse.

CelebrityTypes' 'Test dine Politiske Koordinater'-test er CelebrityTypes Internationals ejendom. Det Politiske Kompas er et registreret varemærke, som tilhører Pace News Limited. VoteCompass er et registreret varemærke, som tilhører Vox Pop Labs Inc. Hverken Pace News Limited eller Vox Pop Labs Inc. har nogen tilknytning til dette website.

Denne test er udarbejdet med hjælp fra professionelle politiske analytikere og respondenter fra alle sider af det politiske spektrum. Alligevel er det vigtigt at huske, at en test blot er en indikator - et første kig på systemet for at få dig i gang. Politiske holdningstests er, uanset om de er professionelle eller "officielle" tests, der anvendes i akademisk forskning, eller gratis onlinetests som denne, kun indikatorer for at hjælpe dig i gang med at opdage dit politiske standpunkt. Der er aldrig udarbejdet nogen test, der er i stand til at udpege dit politiske tilhørsforhold med 100% nøjagtighed, og ingen onlinetest kan erstatte den viden, der udspringer af at sætte sig grundigt ind i politik. Forfatterne af denne gratis online politiske koordinater-test er certificeret i brugen af flere forskellige personlighedstests og har arbejdet professionelt med psykologi, politisk psykologi, og personlighedstests.

Forud for brug af denne gratis onlinetest skal du være opmærksom på, at resultaterne leveres "som de er", gratis, og at de ikke bør opfattes som en professionel hjælp eller ydelse eller certificeret rådgivning af nogen art. For mere om vores online politiske koordinater-test, se da venligst vores servicevilkår.