Testa dina Politiska Koordinater

Detta gratis internet-test skildrar din politiska uppfattning och visar var du landar på de två största politiska skalorna som finns i västliga demokratier. Trots att det finns ett flertal tester som utger sig för att kunna åstadkomma något liknande, har de ofta blivit kritiserade för att försöka lura sina testtagare till att svara på ett visst sätt, till exempel genom att vinkla frågorna eller utforma dem på ett sådant sätt att de väcker känslomässiga reaktioner hos testtagaren. I motsats till dessa försöker detta test presentera dig med neutrala och sakliga frågor, utan någon vinkling.

Q1.

Q1.
Håller inte med     Håller medDina politiska koordinater är:

Please enable JavaScript


test results graph here


Gör testet igenFörklaring av Kvadranter


Vänsterliberalism (Socialliberalism): Individer som faller i denna kvadrant vill upprätthålla frihet, samtidigt som de aspirerar på att beskatta marknaden för att tillhandahålla sociala förmåner till dem som är i nöd. Vänsterliberaler tenderar att se sig själva som människor som söker efter balans mellan individuell frihet och social rättvisa. De är ofta för kulturell mångfald, en sekulär regering samt ett internationellt samarbete. Samtidigt som de ofta är skeptiska till statlig inblandning i sociala frågor, ser dem en berättigad roll för staten i kampen mot diskriminering och för jämlikhet i samhället.

Högerkommunitarism (Konservatism): Individer som faller i denna kvadrant vill upprätthålla en traditionell ordning i såväl sociala som ekonomiska angelägenheter samt värna om statens suveränitet. Oftast så ser de sig själva som den traditionella ordningens försvarare när de främjar stränga invandringslagar, traditionella värderingar och ett starkt försvar. Samtidigt ser de en roll för staten i fråga om nationell säkerhet och kultur. Dock så tenderar de att vara mer skeptiska till statlig inblandning i ekonomin.

änsterkommunitarism (Socialdemokrati): Individer som faller i denna kvadrant förespråkar kommunala lösningar till såväl sociala som ekonomiska problem. Oftast så ser de sig själva som anhängare till en form av regering som håller kapitalismens överdrifter i styr och minskar ojämlikhet genom en blandekonomi och en universell välfärdsstat. De försöker uppmuntra kollektiva lösningar, ekonomiska omfördelninger och gemensamma värderingar i hela samhället genom en deltagardemokrati och stat.

Högerliberalism (Libertarianism): Individer som faller i denna kvadrant anser att frihet har en positiv inverkan på samhället och värderar det över allt annat. Oftast så ser de sig själva som frihetens främsta försvarare, i både personliga samt ekonomiska angelägenheter och är i allmänhet djupt skeptiska över kollektiva planer. Istället menar de att den enskilde individen har rätt att göra sina egna beslut, inklusive välja vem han vill umgås med. Högerliberaler föredrar frivillighet framför kollektivism och i regel anser de att staten bör spela en mindre roll än vad den gör i de andra tre kvadranterna.Teori och metod


Den horisontella axeln: Vänster-Höger

I vårt test används Vänster-Höger Axeln som ett mått av testtagarens ekonomiska synsätt, med Vänstern som främjar statliga ingripanden och ekonomisk reglering medan den högra är för ekonomisk frihet och laissez-faire. Detta innebär att vänstern tenderar att stödja statliga insatser för att hålla tillbaka vad de ser som orättvisa eller omoraliska aspekter av den fria marknaden medan den högra tenderar att tro att transaktioner mellan privata parter bör i princip vara fri från statlig inblandning
Emellertid täcker skalan bara svarspersonens ställning till ekonomiska frågor, den är inte tillräckligt utvecklad för att kunna representera variationen som oftast uppstår i de två grupperna. Därmed introducerar vi en andra axel.


Den vertikala axeln: Kommunitaristisk-Liberal

Alla liberaler utgår från uppfattningen att upprätthållandet av individuella friheter är viktigare än catering till samhällets behov. Vänsterliberaler hävdar ofta att den enskilde individen inte kan utnyttja sina formella friheter utan materiell komfort och utbildning i någon mån. Det nödvändiggör enligt dem en omfördelning av välstånd mellan rika och fattiga. I motsats därtill, högerliberaler hävdar ofta att beskatta en person mot sin vilja för att ge socialbidrag till andra utgör en handling av tvång, och är därmed ett brott mot individens frihet. Högerliberalerna kan stödja välgörenhet men de föredrar att det ska vara frivilligt.
Alla kommunitaristister utgår från uppfattningen att samhällets välmående bör komma före idiosynkratiska önskningar från enskilda individer. Högerkommunitaristister tar ofta vad som skulle kunna kallas för en faders syn på politik genom att främja ett hierarkiskt samhälle där brottslingar hör hemma i fängelse och där det starka försvaret avskräcker utländska makter. Vänsterkommunitaristister finns också: ideologer bland vänstern tenderar traditionellt sett att hålla liberala värderingar, men forskningen har indikerat på att ett betydande väljarsegment faktiskt kombinerar en vänsterlutande syn på ekonomi med mer traditionella värderingar och en skeptisk syn på invandring (Mudde 2013).


Svagheter och Begränsningar

Vårt test är utformat för att täcka huvudfåran av politiska åsikter som finns inom samtida västerländska demokratier. Detta innebär att vårt test har problem med att tillmötesgå extrema eller nisch åsikter som anarkosyndikalismen, anarkokapitalism, ortodox socialism och fascism. Även fast det finns politiska tester som utger sig för att täcka hela den politiska skalan så är de praktiska konsekvenserna (t.ex. att sätta ut demokratiska ledare stenkast från Hitler och Kim Jong Un) mer förvirrande än informerande.

En annan invändning är att, medan båda axlarna är lika viktiga i teorin, inträffar det sällan i verkligheten att allianser bildas över vänster-höger klyftan i parlamentarisk politik. Även liberaler och kommunitaristister bör i princip kunna bilda allianser mot sina respektive motparter, men detta sker nästan aldrig i den faktiska politiken. Därför, fastän vänster-höger axeln ofta ses som föråldrad, förblir den ändå den enskilt viktigaste skalan i amerikansk och europeisk politik.


Referenser

Mudde, C.: 'Three decades of populist radical right parties in Western Europe: So what?' European Journal of Political Research Volume 52, Issue 1, Januari 2013

Varför använda sig av detta test?

 • Gratis

  Detta online-test är helt gratis och anger dina politiska koordinater utplacerade på de två största politiska dimensionerna som används i västerliga demokratier. Du blir placerad inom en av de fyra kvadranterna, som var för sig representerar de större politiska ideologierna.

 • Objektiv

  Till skillnad från andra, kritiserade tester som vinklar frågorna till fördel av en viss politisk uppfattning, så försöker detta test ge dig en helt objektiv, agendafri frågeställning.

 • Aktuell

  Flera av de mest populära politiska testerna är antingen över 10 år gamla eller skapta i samband med enskilda val. Oavsett fallet så är frågorna i dessa tester specifika för den tidens frågor och inte om ett modernt politiskt landskap. Detta test syftar att ställa dig frågor som är relevanta i dagens debatt.

 • Skapat med hjälp av experter.

  Detta test är framställt med stöd av experter som arbetar professionellt med statsvetenskap och politisk analys.

Detta test har framställts med hjälp av professionella politik-analytiker och respondenter från alla sidor av det politiska spektrumet. Trots detta, kom ihåg att tester är enbart indikatorer - en första titt på upplägget för att komma igång. Politiska Koordinat Tester, oavsett om de är professionella eller "officiella" tester som används i akademisk forskning eller som gratis online-tester, är bara indikatorer för att bidra med en fingervisning vart på den politiska skalan du hamnar. Inget test som någonsin gjorts kan utse vilken ideologi du är lojal till, med fullständig noggrannhet eller pålitlighet och ingen politiskt koordinat test kan ersätta att du bekantar dig med ditt eget lands politik på djupet..

Författarna till detta politiska koordinat test är certifierade i användning av flera olika personlighetstester och har arbetat professionellt med psykologi, politisk psykologi och personlighetstestande. Innan du använder vårt online-test, observera att resultatet tillhandahålls "i befintligt skick", utan kostnad, och skall inte tolkas som att det erbjuder professionella eller certifierade råd av något slag. För mer information om vårt politiska koordinat test, läs våra användarvillkor